Algemene voorwaarden SBSM Lifestyle Coaching

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het deelnemen van een van de activiteiten van SBSM Lifestyle Coaching, kvk 64786595 te weten Personal Training, bootcamps of sportmassages. 


Artikel 2.Verplichtingen

2.1 Geheimhoudingsplicht: SBSM Lifestyle Coaching is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door klant wordt verkregen en wanneer dit is medegedeeld.

2.2 Personal Trainer of bootcamptrainer zal werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en deskundigheid om het doel te bereiken.

2.3 Het betreft een inspanningsverplichting vanuit beide partijen. 


Artikel 3. Duur van de overeenkomst

Diensten worden afgenomen tegen een vooraf bepaalde duur. Deze duur dient afgemaakt te worden en door beide partijen geldt hierbij de inspanningsverplichting. Een losse les is ook mogelijk. De tarieven zijn inclusief btw. 


Artikel 4. Facturatie en betaling.

Bij het aangaan van de overeenkomst dient de klant zich te houden aan de betalingsverplichtingen. Klant betaalt via factuur of via de TraininApp en automatische incasso.

Wanneer klant niet binnen de gestelde termijn betaalt is er sprake van plichtverzuim. Klant heeft hierna nog 7 dagen de tijd om dit in orde te maken, anders komen er 5% rentekosten bij. SBSM Lifestyle Coaching behoudt zich het recht om incassokosten te rekenen en de overeenkomst op te schorten.


Artikel 5. Verplichting klant

5.1 De klant is niet onder invloed van alchohol of verdovende middelen tijdens de trainingen. 

5.2 Klant houdt Trainer op hoogte van medicijngebruik of beperkingen. 


Artikel 6. Annulering

6.1 Klant dient minimaal 24 uur van te voren de training te annuleren, gebeurt dit niet dan wordt de les in rekening gebracht. 

6.2 Indien klant te laat is tijdens de training kan de tijd volgemaakt worden tot het afgesproken tijdstip.

6.3 In geval van overmacht kan er in alle redelijkheid gekeken worden naar een alternatief om de les in te halen. 


Artikel 7. Aansprakelijkheid

Training geschiedt op eigen risico. SBSM Lifestyle Coaching is niet aansprakelijk voor letsel en of verlies van eigendommen.